ZUŠ A PLUS

V současné době probíhá testování nového rozhraní webu, děkujeme za pochopení a trpělivost


Důležité informace jsou vám však stále k dispozici

Úřední deska Školní řád Školní vzdělávací program Přijímací řízení

Informace o zpracování osobních údajů


Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r.o.
Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín

 • uskutečňuje výchovu a vzdělávání žáků v základním uměleckém vzdělávání, a to v přijímání ke vzdělávání, jeho organizaci a zajištění průběhuv souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalších činnostech, které se vzděláváním souvisí
 • při výkonu výše uvedených činností provádí zpracování osobních údajů subjektů, kterými jsou žáci, zákonní zástupci žáků, zaměstnanci a dalšíosoby ve smluvních vztazích, je tedy správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzickýchosob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobníchúdajů).
 • při zpracování osobních údajů dodržuje základní zásady zpracování a další povinnosti podle obecného nařízení.

Účely zpracování:

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění vzdělávání a dalších souvisejících činností správce. Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění personální a platové agendy související s existencí pracovněprávních vztahů.

Zpracovávané osobní údaje:

Správce zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro dosažení účelů zpracování.

Zákonnost zpracování:

Správce zpracovává osobní údaje zákonným způsobem na základě některé z podmínek podle čl. 6 obecného nařízení. Zpracování je prováděno nejčastěji v případě, kdy je nezbytné:

1) pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení,

2) pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů - čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení,

3) pro účely oprávněných zájmů správce - čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

Při zpracování pro některé další specifické účely zpracování, u kterých se neuplatní některá z výše uvedených zákonných podmínek, může být subjekt údajů požádán o souhlas ke zpracování podle čl. 6 odst. 1. písm. a) obecného nařízení.

Nakládání s osobnímu údaji:

 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uložena zvláštním právním předpisem.
 • Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Vaše práva (práva subjektů údajů):

1) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,

2) požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,

3) požadovat vymazání osobních údajů,

5) podat stížnost u dozorového orgánu,

6) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, můžete souhlas kdykoli odvolat

Vaše cesta k uplatnění práv:

 • Svá práva uplatňujte přes pověřence pro ochranu osobních údajů:
  Poštovní doručovací adresa:
  Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r.o.
  BOX POVĚŘENEC
  Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín
 • E-Mail: poverenec_skoly@resk.cz