Základní umělecká škola A PLUS, s.r.o.

Informace pro

školní rok

2020/21

Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy A PLUS, s. r. o.

3. 6. - 26. 6. 2020

pouze na pozvání na základě elektronické přihlášky

Pokračujeme ve spolupráci s našimi partnery

a naši žáci i letos budou vystavovat ve veřejném prostoru městské knihovny ve Frýdku - Místku

Informace o obnovení provozu základní umělecké školy a jejích podmínkách

Organizace výuky:

· od 11. 5. individuální výuka

· od 18. 5. skupinová interpretace

· od 25. 5. výuka kolektivní

Vstup do budovy školy

· Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

· Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

· Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

· Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

V budově školy

· Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor škola organizuje tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

· Při přesunech žáků se dodržují odstupy 2 metrů vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

V učebně

· Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se
i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

· Maximální počet žáků v učebně je 15.

· V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup
2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit také v učebně.

· U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. čtyřruční hra na klávesové nástroje), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na principy ochrany zdraví.

· Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem:

· písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

 a

· písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Informace k jednotlivým pobočkám

Hlavní budova ZŠ Svibice

· Všichni žáci i skupinová a kolektivní výuka budou chodit zadním vchodem (od úřadu). Žáci výtvarného oboru budou mít přístup do budovy ze dvora školy od vstupu do tělocvičny (nikoliv ze hřiště).

· Na pokyn učitele si žáci odloží obuv do igelitových pytlů nebo sáčků a svršky i obuv si vezmou s sebou do učebny. Tam je odloží na příslušné místo podle pokynu učitele.

ZŠ Střítež

· Provoz bude probíhat podle stávajících pravidel.

· V případě skupinové a kolektivní výuky jsou žáci před budovou povinni dodržovat doporučené rozestupy.

Obecní úřad Střítež

· Provoz bude probíhat podle stávajících pravidel.

· V případě skupinové a kolektivní výuky jsou žáci před budovou povinni dodržovat doporučené rozestupy.

ZŠ Masarykova Hnojník

· Provoz bude probíhat podle stávajících pravidel.

· V případě skupinové a kolektivní výuky jsou žáci před budovou povinni dodržovat doporučené rozestupy.

· Po vstupu do budovy se žáci přezují a uloží boty do igelitového sáčku.

PZŠ Hnojník

· Vzhledem k organizační náročnosti budou o způsobu výuky zákonní zástupci v co nejkratší době informováni.

 

Základní umělecká škola A PLUS, spol. s r. o.

Pod Zvonek 28, Český Těšín

 

mapa webu

web by

Adamík Lukáš Art Design